Nazwa: Powiat Kraśnicki

Adres: Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Tel./Fax: (81) 825 58 99 / (81) 825 50 52

E-mail: sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Strona www: powiatkrasnicki.pl

BOX Nr 53

Informacja:

Powiat Kraśnicki – jednostka samorządu terytorialnego położona w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Powiat zamieszkuje 97 569 osób, a stolicą jego jest centralnie położone miasto Kraśnik. W skład Powiatu wchodzą: jedna gmina miejska, dwie gminy miejsko-wiejskie oraz siedem gmin wiejskich.

Powiat Kraśnicki należy do regionów charakteryzujących się znaczącą rolą sektora rolniczego. O dogodnych warunkach do prowadzenia działalności rolniczej decydują przede wszystkim korzystne czynniki glebowo-klimatyczne oraz duży udział użytków rolnych. Powiat Kraśnicki jest w ścisłej czołówce wielu upraw rolniczych i sadowniczych, wśród których można wymienić m. in.: maliny, porzeczki i jabłka.

 

Nazwa Firmy: SZKÓŁKA KĄCCY – AGNIESZKA KĄCKA, GOSPODARSTWO ROLNE KWALIFIKOWANA SZKÓŁKA ROŚLIN JAGODOWYCH

Adres: KURÓW, UL. ŁĄKOWA 26, 98 – 300 WIELUŃ

Tel./Fax:697812580

E-mail: TOMASZ-KACKI@WP.PL

Strona www: SADZONKITRUSKAWEK.REPUBLIKA.PL

BOX Nr 31

Informacja o Firmie:

Szkółka Kąccy – położona w centrum Polski w województwie łódzkim, powiat wieluński.

Szkółka Kąccy zajmuje się produkcją kwalifikowanego materiału szkółkarskiego malin (ok. 27 ha), truskawek (13 ha) i świdośliwy. Sadzonki produkujemy jako kopane z gruntu z odkrytym korzeniem oraz sadzonki doniczkowe.

Posiadamy kilkadziesiąt licencji na rozmnażanie poszczególnych odmian roślin jagodowych z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz jego fili Sadowniczego Zakładu Doświadczalny w Brzeznej. Współpracujemy z renomowanymi firmami zagranicznymi.

Głównymi odbiorcami naszych sadzonek są klienci z Polski, ale z roku na rok rośnie export sadzonek za granicę m.in. do krajów UE jak i poza nią : Ukraina, Kazachstan, Kirgistan, Armenia, kraje bałkańskie.

Jesteśmy również znaczącym (kilkaset ton) producentem owoców truskawek, malin i świdośliwy z przeznaczeniem na sprzedaż jako owoce deserowe i do przemysłu (chłodnie, kosmetyki, liofilizacja).

Nazwa Firmy: Grupa Producentów „KLASA” Sp. zo.o.

Adres:  Klementowice 136, 24-170 Kurów

Tel./Fax: +48 81 882 32 80, 668 893 394

E-mail: gpklasa@gpklasa.pl

Strona www: www.gpklasa.pl

BOX Nr 18

Informacja o Firmie:

Firma GP KLASA Sp. z o.o. zajmuje się obrotem świeżymi owocami w jakości deserowe, jak i skupem owoców do obróbki i mrożenia.

 

Nazwa Firmy: P.P.U. Kopgard Sp. z o.o.

Adres: Kościuszki 1; 47-110 Kolonowskie

Tel./Fax: +48 77 462 25 10

E-mail: info@kopgard.com.pl

Strona www: www.kopgard.com.pl

BOX Nr 52

 

Nazwa Firmy: Koppert Polska Sp. z o.o.

Adres: Dąbrowskiego 399

Tel./Fax: 61 842 38 89

E-mail: info@koppert.pl

Strona www: www.koppert.pl

BOX Nr 27

Informacja o Firmie:

Firma Koppert Biological Systems to światowy lider w branży ogrodniczej oraz największa firma na świecie zajmująca się biologiczną ochroną roślin. Od 50 lat niezmiennie dostarczamy naszym klientom rozwiązania z zakresu naturalnych środków ochrony roślin, metod zapylania oraz podwyższania jakości upraw. Trzmiele do zapylania TRIPOL, pożyteczne nicienie LARVANEM i inne pożyteczne organizmy to specjalność firmy.

 

Nazwa Firmy:  Gospodarstwo Ogrodnicze Koter

Adres: Dąbrowica 127a 21-002 Jastków

Tel./Fax: 609263865

E-mail: info@koter.com.pl

Strona www: www.koter.com.pl

BOX Nr 28

Informacja o Firmie:

Gospodarstwo Ogrodnicze Koter, jest firmą funkcjonującą od 1914 roku. Obecnie specjalizuje się w produkcji krzewów jagodowych. Główne gatunki które są produkowane  to borówka amerykańska,  jagoda kamczacka, jeżyna, malina, żurawina. Sadzonki oferowane są głownie w pojemnikach, różnej wielkości i pojemności od 0,5 litra do 3 litrów a także w różnym wieku od sadzonek jednorocznych do krzewów 3-4 letnich.  Oferowana są także sadzonki do dalszej produkcji w multiplatach. Posiadamy szeroką wiedzę  dotyczącą uprawy produkowanych przez nas roślin, dlatego też służymy pomocą i dworactwem podczas zakładania i prowadzenia plantacji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

OT w Lublinie
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12

WFKW (81) 534-60-50
WOP (81) 534-60-52
WRRR (81) 536-37-35
WKURGZ (81) 532-09-45

lublin@kowr.gov.pl

BOX Nr 90

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) powstał 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR.
Do zadań KOWR należy:

 • tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych
 • tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze
 • obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne
 • administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne
 • zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa
 • inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych
 • popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych
 • wykonywanie praw z udziałów i akcji
 • wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie
 • monitorowanie:

a). produkcji biogazu rolniczego,
b). rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych,
c). produkcji biopłynów.

 • gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624)
 • obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
 • gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych
 • opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi
 • wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą;
 • udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych z krajowych środków finansowych
 • przyznawanie dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka
 • uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1)

 

Nazwa Firmy: Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie Krystyna Krzewińska

Adres: ul. Krężnicka 100, 20-518 Lublin

Tel./Fax: 81 750 02 79

E-mail: krzewinski@krzewinski.pl

Strona www: www.krzewinski.pl

BOX Nr 82

Informacja o Firmie:

Szkółka krzewów owocowych. Produkcja głównie sadzonek roślin jagodowych, między innymi: maliny, agrestu, porzeczek, truskawek, borówki amerykańskiej, winorośli.